Hakkımızda

Kalite Komisyonu üyeleri nasıl belirlenmiştir ve kimlerden oluşmaktadır?

 

Çukurova Üniversitesi, mevcut durumunu belirlemek ve ileriye dönük etkin strateji ve hedefler geliştirebilmek amacıyla kurumsal öz değerlendirme çalışmalarını başlatmıştır. Öncelikle üniversitenin geçmişini ve bugününü analiz etmiş ve gelecekle ilgili hedeflerini ve politikalarını belirlemek üzere 2012 yılında Çukurova Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulunu (ÇÜ-ADEK) oluşturmuş ve yönergesini hazırlayarak senato kararı ile yürürlüğe koymuştur. Çukurova Üniversitesi’nin eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerinin değerlendirilmesi, kalitenin geliştirilmesi ve sürdürülmesi, bağımsız dış değerlendirme sürecine hazırlanılarak kalite düzeylerinin onaylanması ve tanınması konusundaki çalışmalara ilişkin esaslar düzenlenmiştir.

 

Kurum, misyon, vizyon ve hedeflerini tüm birimler nezdinde düzenli olarak belirlemekte ve gözden geçirmektedir. İç ve dış değerlendirmeleri gerçekleştirmek ve kaliteyi tüm süreçlerde temin etmek ve sürdürmek amacı ile “Kalite Komisyonu” ve “Kalite Güvencesi Birim Temsilcileri’’ oluşturulmuştur. Komisyonun başkanlığını, rektör, rektörün bulunmadığı zamanlarda ise ilgili rektör yardımcısı yapmaktadır. Komisyonda, üniversite senatosu tarafından belirlenen farklı bilim alanlarından ve farklı fakülte ya da yüksekokulları temsil edecek şekilde ve daha evvel kalite ile ilgili çalışmalarda bulunmuş, deneyimli üyelerimiz bulunmaktadır. İki yıl süre ile görev yapacak bu üyelerin süreleri yine senato kararı ile uzatılabilmektedir. Üniversite Genel Sekreteri ve Strateji Geliştirme Daire Başkanı komisyonun doğal üyesidir. Komisyonda öğrenci temsilcisi Senato tarafından seçilir. Görev süresi he yıl Senato tarafından yenilenir. Komisyon; başkan, senato tarafından belirlenen üyeler, doğal üyeler ve öğrenci temsilcisinden oluşmaktadır. Bu komisyon, alt çalışma grupları kurarak görev dağılımını gerçekleştirmiştir. Alt çalışma gruplarının kendi içinde seçtiği koordinatörler, ilgili alandaki verilin toplanmasını sağlayarak raporlaştırılması sürecinde düzenli olarak toplanmakta ve yönerge çerçevesinde faaliyetlerini sürdürmektedir

 

Kurumun, Kalite Komisyonunun kalite güvencesi sisteminin kurulması ve işletilmesi kapsamındaki yetki, görev ve sorumlulukları nedir? Komisyon, kalite güvencesi sürecini nasıl işletmektedir?

 

Komisyon, Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun olarak; Üniversitenin stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî hizmetlerini değerlendirir. Kalitenin geliştirilmesi ve üniversitenin iç ve dış kalite güvence sisteminin kurulmasını sağlayarak kurumsal göstergelerini tespit eder. Bu kapsamda yapılacak çalışmaları yürütmek üzere en az iki ayda bir defa; bir önceki yıla ait iç değerlendirme çalışmalarını yapmak ve Kurum İç Değerlendirme Raporu’nu (KİDR) hazırlamak üzere ise Ocak, Şubat ve Mart aylarında en az ayda iki defa toplanır. Kurum İç Değerlendirme Raporu hazırlama işlemi komisyon üyeleri arasından belirlenen alt çalışma grupları tarafından yürütülür. Alt çalışma grupları kendi içerisinden bir koordinatör belirler. Bu koordinatörler, alt çalışma grupları arasındaki iletişim ve koordinasyon ile kurum iç değerlendirme raporunun birleştirilmesi işlemlerini yürütürler. Kalite komisyonunun iç ve dış değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarında destek olmak üzere her birimden “Kalite Güvencesi Birim Temsilcisi” belirlenir. Komisyon tarafından talep edilmesi durumunda, Kalite Güvencesi Birim Temsilcileri, komisyon başkanı tarafından toplantıya çağrılabilir. Ayrıca yine Komisyon onayı ile ihtiyaç duyulan akademik ve idari personeller komisyon başkanı tarafından komisyon çalışmalarında görevlendirilebilir. Bu çalışmaları yürütmek amacıyla koordinasyonu sağlamak üzere rektörlük bünyesinde Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı altında Ç.Ü. Kalite Güvencesi Ofisi kurulmuştur.  Komisyon ve alt çalışma grupları, kalite güvencesi çalışmalarında kullanılmak üzere üniversite birimlerinden sağlanacak bilgileri kalite güvencesi ofisi aracılığı ile temin eder. Komisyon üye tam sayısının en az yarısının katılımı ile toplanır ve karar alır.

 

Bu komisyon ayrıca iç değerlendirme çalışmalarını yürütmek ve kurumsal değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarının sonuçlarını içeren yıllık kurumsal değerlendirme raporunu hazırlamak ve senatoya sunmak, onaylanan yıllık kurumsal değerlendirme raporunu üniversitenin internet ortamında ana sayfasında ulaşılacak şekilde kamuoyu ile paylaşma görevini üstlenir, dış değerlendirme sürecinde gerekli hazırlıkları yapar ve Yükseköğretim Kalite Kurulu ile dış değerlendirici kurumlara her türlü desteği verir.

 

Kalite Güvencesi Birim Temsilcileri, Kalite Komisyonu Başkanı’nın talebi üzerine birimin en üst yöneticisi tarafından belirlenir. Araştırma merkezlerinin birim temsilcileri merkez müdürleridir.

 

Birim temsilcileri, kalite güvencesi çalışmalarında kullanılmak üzere komisyon ve gruplar tarafından ofis aracılığı ile birimlerden istenilen bilgilerin süresinde ve sistematik olarak ofise ulaştırılması için gerekli koordinasyonu sağlar. Birimleri tarafından gönderilen ve kurum iç değerlendirme raporuna konulan verilerin doğru ve güvenilir olmasından sorumludur. Kalite komisyonu başkanının toplantı çağrısına icabet eder ve toplantı sonucu verilecek görevleri yerine getirir. Komisyon başkanı tarafından verilen diğer görevleri yerine getirir.

 

Kalite Koordinatörlüğü nasıl kurulmuştur ve kimlerden oluşmaktadır?

Üniversitemizde kalite süreçlerinin daha iyi gerçekleştirilmesi ve izlenmesi amacıyla Kalite Güvencesi Yönergemiz 30 Mayıs 2017’de güncellenmiş ve Kalite Koordinatörlüğü tesis edilmiştir. Aynı güncellemede her üç Rektör Yardımcısı ve Kalite Koordinatörü, Kalite Komisyonunun doğal üyesi haline getirilmiş ve Rektör Yardımcıları alt çalışma gruplarının organizasyonundan sorumlu hale gelmiştir. Bu yaklaşım ile Kalite Komisyonunun yıllık raporlamada saptadığı eksiklikler ve geliştirilmesi gereken durumlar için strateji oluşturulması ve bu hususta birimlerimize yüklenen sorumlulukların bildirilmesi amaçlanmış; birimlerin bu doğrultudaki çalışmaları Kalite Koordinatörlüğü tarafından izlenerek Kalite Komisyonuna raporlaması hedeflenmiştir. Koordinatörlükte koordinatörün yanında 3 (üç) uzman ve 1 (bir) idari personel rektörlük onayı ile görevlendirilmiştir.