Kalite Koordinatörlüğü

                                                                                                      KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Personel 

Görevi

Başlangıç/Bitiş Tarihi

Prof. Dr. Neslihan BOYAN

Rektör Yardımcısı

(Kaliteden Sorumlu)

 

Prof. Dr. Nigar YARPUZ BOZDOĞAN

Kalite Koordinatörü

09.06.2022/09.06.2025

Doç. Dr. Deniz Mutlu ALA

Kalite Koordinatör Yardımcısı

14.06.2022/09.06.2025

Doç. Dr. Dilek SAY

Kalite Koordinatör Yardımcısı

16.11.2023/09.06.2025

Arş. Gör. Dr. Selin KÖKSAL ARAÇ

Kalite Koordinatör Yardımcısı

16.11.2023/09.06.2025

Öğr. Gör. Seher ÖZER ÜTÜK

Kalite Koordinatörlüğü

 

Cemile COŞAN SEZGİN  (Şube Müdürü)

Kalite Koordinatörlüğü

 

Serkan HAZIR (Şef)

Kalite Koordinatörlüğü

 

Nermin GÖRHAN (Bilgisayar İşletmeni)

Kalite Koordinatörlüğü

 

 

Kalite Koordinatörlüğünün Görevleri

(1) Kalite Komisyonu tarafından belirlenmiş süreçlerin birimlerde uygulanmasını izlemek,

(2) Belirlenmiş kalite süreçlerinin performansını izlemek ve iyileştirme için ihtiyaçları belirlemek ve Kalite Komisyonuna sunulmak üzere raporlamak,

(3) Üniversitenin stratejik planlama faaliyetlerine katkı sunmak,

(4) Kalite Yönetim Sistemi ile ilgili konularda dış kuruluşlarla iletişimi sağlamak ve süreçlerin yürütülmesini sağlamak,

(5) Kalite standartlarını takip ederek Kalite Komisyonuna önerilerde bulunmak, Kalite Yönetim Sisteminin yapılanmasına destek olmak,

(6) Kalite Koordinasyon Kurullarında yer alan personelin, süreç sorumlularının ve çalışanların Kalite Yönetim Sistemleri ile ilgili eğitimlerini organize etmek,

(7) Çukurova Üniversitesi Kalite Güvencesi Yönergesiyle belirlenen usul ve esaslar ile Kalite Komisyonunun kararları doğrultusunda gerekli çalışmaların yürütülmesinde Kalite Komisyonuna destek olmak,

(8) Kalite güvencesi çalışmalarında kullanılmak üzere Üniversite birimlerinden sağlanacak bilgilerin toplanmasını ve konsolide edilmesini sağlamak,

(9) Programların akreditasyon süreçlerine girmesini teşvik etmek ve bu çalışmaları desteklemek,

(10) Birimlerde kalite öz değerlendirmelerinin yapılmasını sağlamak,

(11) Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından organize edilen yükseköğretim kurumsal dış değerlendirme süreci için Üniversitenin hazırlık aşamasında ve değerlendirme sürecinde Kaliteden sorumlu Rektör Yardımcısı ile koordineli çalışmak ve verilen görevleri yerine getirmek,

(12) Dış değerlendirme süreci sonrasında tüm alanlarda gelişmeye açık yönler için iyileştirme çalışmaları önermek, planlamak ve izlemek,

(13) Kalite Komisyonu ile ilgili yazışmaları yapmak ve raportörlük görevini yürütmektir.

 

Kalite Koordinatörlüğünün Çalışma Usul ve Esasları

(1) Kalite Koordinatörü çağrısı ile Kalite Koordinatörlüğünde görevlendirilmiş personel ayda en az iki kez toplanır.

(2) Kalite koordinatörlüğünde görevlendirilmiş personel, Kalite Koordinatörünün organizasyonu ile birimlerdeki uygulamaları Kalite Koordinasyon Kurulları ile eşgüdüm içinde izler.

(3) Kalite koordinatörlüğünde görevlendirilmiş personel, birimlerdeki uygulamaları, Kalite Komisyonunun belirlediği stratejiler çerçevesinde değerlendirir ve Kalite Koordinatörüne sunmak üzere raporlar.

(4) Kalite Koordinatörünün organizasyonu ile dış paydaşlarla iletişime geçen personel, değerlendirmelerini Kalite Koordinatörüne rapor olarak sunar.

(5) Kalite Koordinatörü, kendine sunulan raporları, konsolide ederek Kalite Komisyonuna iletir.