Misyon-Vizyon

MİSYONUMUZ

Bilim, teknoloji ve sanat alanlarında eğitim-öğretim faaliyetlerini yürütmek, yüksek nitelikli araştırma-geliştirme çalışmaları yapmak ve bilgi birikimlerini ulusal ve uluslararası düzeyde insanlık yararına sunmaktır.

 

VİZYONUMUZ         

Bölgesel insan ve doğal kaynak zenginliğini araştırma-geliştirme ve eğitim faaliyetlerine yansıtarak dünyada tanınan öncü bir üniversite olmak.

  

TEMEL DEĞERLERİMİZ        

1. Geleneksel büyük aile kavramını sürdürerek Çukurova Üniversiteli ruhunu yükseltmek,

2. Bilimsel özgürlük ve liyakata verilen önemi sürdürmek,

3. Yasal çerçeve içinde demokratik bir yönetim anlayışının sağlayacağı şeffaflık ve hesap verebilirlik,

4. Üniversitenin tüm süreçlerinde yönetişim modelinin benimsenmesi,

5. Kurumsal yapısı ve yüksek nitelikli kadrosu ile saygın ve güvenilir olmak,

6. İç ve dış paydaşlarının görüşlerini de alarak üst düzey eğitim verme, araştırma yapma,

7. Doğa ve insana saygılı, çevre sorunlarına duyarlı olmak,

8. Yerel değerleri koruyarak evrensel değerlerle bütünleşmek,

9. Bilimsel çalışmaları evrensel ilkeler çerçevesinde yürütmek,

10. Ar-Ge faaliyetlerini destekleyerek yenilikçi ürün ve hizmet odaklı bilimsel çalışmaları teşvik etmek,

11. Ulusal ve bölgesel sorunlara ve sosyoekonomik gelişmeye yönelik araştırmalar yürütmek.           

 

HEDEFLERİMİZ              

1.   Öğretim üyesi başına düşen toplam nitelikli yayın sayısını her yıl %5 artırmak.

2.   Ulusal ve uluslararası işbirlikli proje sayısını 2023 yılı sonuna kadar %25 artırmak.

3.    Lisansüstü tezlerinden yapılmış nitelikli yayın sayısını 2023 yılı sonuna kadar % 40 artırmak.

4.    Türkiye Bilim Teknoloji Yüksek Kurulu ve Üniversitemiz öncelikli araştırma alanlarında 2023 yılı sonuna kadar en az iki mükemmeliyet merkezi kurmak.

5.    Öğretim üyesi başına patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım sayısını artırmak.

6.  Ön lisans, lisans ve lisansüstü tüm eğitim programlarını ulusal ve uluslararası ölçekte toplumun ve öğrencilerin ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda 2023 yılı sonuna kadar katılımcı bir anlayışla sürekli geliştirmek.

7.    Düşünme becerileri gelişmiş, yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış, mesleğinde iyi yetişmiş insan gücü yetiştirmek.

8.    Öğretim elemanlarının, 2023 yılı sonuna kadar eğitim becerilerini geliştirme eğitimini almasını sağlamak.

9.    Tezli lisansüstü öğrenci sayısını 2023 yılı sonuna kadar %10 artırmak.

10.  Yüzdelik başarı dilimi yüksek öğrencilerin Üniversitemizi tercih etme oranını artırmak.

11.  Üniversitemizin bölge, ülke ve uluslararası tanınırlığını artırmak.

12.  Üniversitemizce sunulan eğitim, sertifika programlarından yararlanma düzeyini artırmak.

13.  Kültür, sanat, spor ve topluma hizmet projelerini artırmak ve uluslararası niteliklerini geliştirmek.

14.  Üniversitemizin, mezunları ile ilişkisini artırmak.

15.  Üniversitemizde, 2023 yılı sonuna kadar Fikri Mülkiyet Havuzu oluşturmak.

16.  Üniversitemizde girişimcilik ve yenilikçilik kültürünü yaygınlaştırmak.

17.  Üniversitemizde girişimcilik ve yenilikçilik alanında ekonomik katkıyı ve ticarileşmeyi sağlamak.

18.  Üniversitemizde girişimcilik ve yenilikçilik alanında işbirliği ve etkileşimi geliştirmek.

19.  İdari personelin niteliğini artırmak.

20.  Eğitim-öğretim ve çalışma alanlarını iyileştirmek.

21.  Bilişim olanaklarını geliştirmek.

22.  Üniversitemizin mali kaynaklarını artırmak.