Çukurova Üniversitesi | Uluslararasılaşma | Proje Geliştirme ve Koordinasyon Birimi |Yerleşke Haritası | Web Posta
Arama 
Ana Sayfa | English
 
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
KALİTE GÜVENCESİ
 

 
  Kurumsal Kalite Yönetimi Mevzuat ve Doküman Otomasyon Bağlantılar İletişim  
 
  Hakkımızda
  Organizasyon Şeması
  Kurumsal Değerler
  Kalite Politikamız
  Kalite Çalışmaları

> Kurumsal  >  Kalite Çalışmaları        

Üniversitemizde kurumsal dış değerlendirme, program akreditasyonu ve sistem standartları tarafından başarılı bulunan 3 birim mevcuttur:

 

       1. Uygulama ve Araştırma Hastanesi Merkez Laboratuvarı Akreditasyon
       2.
Tıp Fakültesi Eğitim Programı Akreditasyonu
       3.Diş Hekimliği Fakültesi ISO Sertifikasyonu

 

Uygulama ve Araştırma Hastanesi Merkez Laboratuvarı Akreditasyonu:

Üniversitemiz bünyesinde bulunan Uygulama ve Araştırma Hastanesi Merkez Laboratuvarı, 2006 yılında uluslararası bir akreditasyon kuruluşu olan “JointCommission International” (JCI) tarafından klinik laboratuvar programı standartları açısından değerlendirilmiş ve üç yıl süresince akredite edilmiştir. Daha sonra 2010 ve 2014 yıllarında re-akreditasyon denetimlerine girerek akreditasyonunu sürdürmüştür. Merkez Laboratuvarı, akreditasyon ve kalitede süreklilik yolculuğunu on yıldır sürdürmekte olup 2017 yılında dördüncü uzatma denetimine girmeye hazırlanmaktadır. Sürece kalite ekibini kurarak başlayan Merkez Laboratuvarı, prosedür, talimat, görev yetki ve sorumlulukları yazılı hale getirmiş ve laboratuvarın tüm süreçlerinde kaliteyi tesis etmiştir. Sürekli eğitimin kalite tesisi ve sürdürülmesi açısından öneminin bilincinde olarak yıllık eğitim planlamalarını yapmış ve uygulamıştır. Kalitenin sürdürülmesi ve iyileştirilmesi amacıyla problemli ve hataya açık süreçlerini belirlemiş ve kalite göstergelerini tesis etmiştir. Çeşitli problem çözme tekniklerini kullanarak hataların azaltılması ve süreçlerin iyileştirilmesi çalışmalarını bugüne kadar sürdürmektedir.

 

Tıp Fakültesi Eğitim Programı Akreditasyonu:

Tıp Fakültesi eğitim programı 2012  yılında Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurulu (UTEAK)  tarafından akredite edilmiştir. Tıp Fakültesi akreditasyon başvurusu ilk olarak 2009 yılında yapılmış ve UTEAK tarafından bilgilendirme ziyareti gerçekleştirilmiştir.Ancak fakültenin yönetim kadrosunda oluşan değişiklikleri takiben Öz Değerlendirme Raporu (ÖDR)’nun istenilen sürede hazırlanamayacak olması nedeniyle geri alınan başvuru 2011 yılında yinelenmiş ve UTEAK standartları doğrultusunda yürütülmüştür. Bu süreçte UTEAK tarafından tüm öğretim üyelerine akreditasyon sürecinin başladığına ve standartları ile ilgili bilgilendirme toplantısı yapılmıştır. Bu toplantıları takiben ilgili kurullar ve öğretim üyeleri ile ön görüşmeler yapılarak Öz Değerlendirme Komitesi (ÖDK) ve çalışma grupları oluşturulmuştur. Öz Değerlendirme Komitesi ve çalışma gruplarının yapılanmasında; UTEAK standartları  doğrultusunda asgari gereklilikler ile katkı sağlayacak paydaşların bulunması, akademik ve idari yapıyı yansıtacak şekilde dağılımı göz önünde bulundurulmuştur. Buna göre; Öz Değerlendirme Komitesi;eğitimden sorumlu Dekan Yardımcısı, Öz değerlendirme Koordinatörü (Tıp Eğitimi AD Başkanı), 2 temel bilimler, 3 dahili ve 2 cerrahi bilimler öğretim üyesi, 3 öğrenci, 1 mezun, 2 araştırma görevlisi ve 3 idari personelden oluşmuştur.

 

UTEAK’ın belirlediği 9 standart başlık için 9 çalışma grubu oluşturulmuştur. Öz Değerlendirme Komitesi üyeleri, çalışma gruplarında koordinasyonu ve iletişimi sağlama görevini üstlenmişlerdir.

Gruplar;

        1.Temel Tıp, Dahili Tıp ve Cerrahi Tıp Bilimleri olmak üzere her üç alanı temsil eden ve farklı akademik kadroda görev yapan öğretim üyeleri
        2.
Tıp Eğitimi alanında çeşitli kurul ve komisyonlarda çalışan öğretim üyeleri (tüm koordinatörler),
        3.Tıp Eğitimi Anabilim Dalı’nda çalışan öğretim üyeleri
        4.
Temsilci öğrenciler ve mezunlar,
        5.İdari çalışanlardan meydana gelmiştir.

 

Eğitimden sorumlu Dekan Yardımcısı ve Öz Değerlendirme Koordinatörü tarafından 3 Mayıs 2011 tarihinde tüm çalışma gruplarının katılımıyla yeniden kurum içi bilgilendirme toplantısı yapılmıştır. Bilgilendirme toplantısında öğretim üyelerine grupların organizasyon ve görev tanımları yapılarak onların görüş ve önerileri değerlendirilmiştir. Tüm gruplar en az dört kez olmak üzere, gerek görüldüğü takdirde daha sık aralıklarla toplanmıştır. Her çalışma grubu için bir grup sorumlusu belirlenmiş, çalışma gruplarının bilgi ve belge istemleri, veri kaynaklarına kolay ulaşım ve veri güvenirliğini sağlamak amacıyla grup sorumluları aracılığıyla Dekanlığa iletilmiş ve ilgili idari bürolar tarafından karşılanmıştır. Öz Değerlendirme Komitesi 15.07.2011’den sonra tüm çalışma gruplarının raporları üzerinde çalışmaya başlamış, grup ön raporları ve ek belgeler gözden geçirilerek UTEAK'a gönderilmek üzere ÖDR raporu ve 16 klasör ek belgeler hazırlanmıştır. 2012 Aralık ayında Akreditasyon ziyeret ekibi 5 günlük bir değerlendirme ziyareti gerçekleştirmiş ve Şubat 2012 tarihinden itibaren Tıp Fakültesinin 6 yıllığına akredite edildiği kararı Rektör, yönetim ve idari kadro, eğitim elemanları, öğrenciler ve personelin yer aldığı bir toplantıda ilan edilmiştir

 

Diş Hekimliği Fakültesi ISO Sertifikasyonu:

Diş Hekimliği Fakültesi 2006 yılında ISO 9001-2000, 2013 yılında ISO 9001-2008 sertifikası almıştır. 

 

Diş Hekimliği Fakültesi kalite yönetim sistemi çalışmaları 2000 yılında başlamıştır. Danışman firma aracılığıyla fakültedeki tüm birimlerde çalışan kişiler ve birimlerle (öğrenci hizmetleri hariç) yaptığı işler hakkında bilgi alınarak fakültedeki tüm faaliyetlerin dökümü çıkarılmış, buna göre kanunlar ve yönetmeliklerde göz önüne alınarak görev tanımları, prosedürler, talimatlar ve iş akış şemaları hazırlanarak 2006 yılında kalite yönetim hizmetleri konusunda ISO 9001-2000 kalite yönetim belgesi alınmıştır. Daha sonra çalışmalara devam edilerek 2013 yılında ISO 9001-2008 kalite yönetim versiyonu ile belge yenilenmiştir.

 

 


Kalite Güvencesi
Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü 01330 Balcalı, Sarıçam / ADANA Telefon: 0 (322) 338 60 84 Faks: 0 (322) 338 69 45
 Ziyaretçi sayısı: 1213